Kerndoelen basisonderwijs

Als uw kind naar school gaat, wordt er veel van hem of haar verwacht. Zo zal uw kind diverse vakken aangeboden krijgen en misschien zelfs huiswerk mee naar huis krijgen. Uw kind moet namelijk voldoen aan de kerndoelen PO (primair onderwijs). Maar wat zijn deze kerndoelen eigenlijk? Ze wegen namelijk mee voor het einde van de basisschoolcarrière en zijn dus van wezenlijk belang. Op de Eindtoets in groep 8 en de Entreetoets in groep 7 worden de kerndoelen bovendien getest.

Drie functies

Volgens het Ministerie van Onderwijs heeft het onderwijs drie belangrijke functies, namelijk: bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, overdragen van maatschappelijke en culturele verworvenheden en het toerusten van kinderen voor hun rol in de samenleving. De belangrijkste vaardigheden en kennis die kinderen hiervoor in huis moeten hebben zijn vastgelegd in de kerndoelen.

Kerndoelen in het onderwijs

Kerndoelen kunnen worden gezien als streefdoelen. De kerndoelen geven aan wat iedere school na moet streven. Daarbij zijn een aantal opmerkingen belangrijk, namelijk:
  • de kerndoelen omschrijven het eind van een leerproces en niet de manier waarop hier aan gewerkt moet worden;
  • de kerndoelen doen geen uitspraak oer didactiek;
  • inhoud en doel dienen zoveel mogelijk op elkaar te worden afgestemd;
  • tevens is er aandacht voor doelen die op alle vakgebieden van toepassing zijn, zoals werkhouding, reflectie op eigen handelen en leren en respectvol omgaan met elkaar.

Wanneer blijkt dat een kind niet aan de kerndoelen kan voldoen, wordt er uitgeweken naar een minimumpakket. Hierin zijn de minimumdoelen opgesteld die kinderen moeten halen voor ze het basisonderwijs verlaten. Ze stromen dan in op vmbo-bbl en krijgen daar doorgaans leerwegondersteuning (LWOO). Minimumdoelen zijn er voor alle vakken, maar voornamelijk worden ze gebruikt voor rekenen en spelling. Kinderen die meedoen aan de minimumdoelen zitten vaak een of twee leerjaren later tijdens de instructielessen, maar maken de zelfstandige verwerking in de eigen klas. De wijze waarop scholen dit uitvoeren kan echter per school en soms zelfs per leerkracht verschillend zijn.

Aanpassing kerndoelen

Omdat de wereld om ons heen in rap tempo verandert, veranderen ook de kerndoelen. Zo worden er om de zoveel jaar kerndoelen gewijzigd, verwijderd of aangevuld. Nieuwe inzichten leiden vaak tot nieuwe methodes. Niet gek dus dat methodeschrijvers continu bezig blijven met het up to date houden van lesmethodes.

Brede vorming

Onderwijs dient de brede vorming van kinderen te bevorderen. Daarbij richten basisscholen zich voornamelijk om de emotionele ontwikkeling en de verstandelijke (cognitieve) ontwikkeling, maar ook op de ontwikkeling van de creativiteit en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

Kerndoelen in een overzicht

De kerndoelen voor het primair onderwijs zijn verdeeld in een aantal hoofdstukken. Daarbij is aandacht voor de volgende deeldomeinen: Nederlandse taal, Engelse taal, rekenen en wiskunde, wereldoriëntatie en oriëntatie op jezelf, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Tevens wordt er op sommige scholen Friese taal gegeven. Ook daar zijn kerndoelen voor vastgesteld.

Boekje met kerndoelen

Wilt u weten welke kerndoelen er zijn? Dan kunt u gratis het boekje ‘Kerndoelen PO’ downloaden. U vindt het boekje via onderstaande link.

Leave a Reply