Per leerjaar worden op de basisschool tweemaal Cito-toetsen afgenomen: Midden (M) en Eind (E). In groep 7 kan er een uitzondering op de E-toets zijn. In dat geval wordt een heel belangrijke andere toets afgenomen: de entreetoets.

De entreetoets is erg belangrijk. Ze bepaalt voor een groot deel het advies van vervolgonderwijs op het voortgezet onderwijs.

Sinds de Eindtoets verplaatst is van februari naar april, wordt de score van de entreetoets door veel basisscholen gebruikt als belangrijkste factor om het schooladvies vast te stellen.

Wat is de Entreetoets?

Verreweg de meeste basisscholen in Nederland maken gebruik van het leerlingvolgsysteem van Cito. Het leerlingvolgsysteem brengt gedurende de schoolloopbaan in beeld hoe een kind scoort. Dat gebeurt aan de hand van Cito-toetsen voor de volgende vakken:

 • Technisch lezen
 • Rekenen
 • Spelling
 • Begrijpend lezen
 • Woordenschat

Zoals in de inleiding al benoemd, vinden de meeste toetsen twee keer per jaar plaats. De M-toetsen staan voor Midden of Medio en worden in januari afgenomen. De E-toetsen staan voor Eind en worden aan het einde van het schooljaar, in juni, afgenomen.

De entreetoets vervangt in de meeste gevallen de E7-toets. In plaats van dat de kinderen dan in juni een E7-toets maken, maken zij in april of mei de entreetoets. Scholen zijn zelf vrij om te bepalen wanneer de entreetoets wordt afgenomen.

De toets duurt vier tot vijf dagen en behandelt alle onderwerpen die een kind in groep 7 (en aan het begin van groep 8) moet kennen. De inhoud is grotendeels gelijk aan die van de Cito-toets E7.

Nadat leerlingen de entreetoets gemaakt hebben worden hun antwoordbladen opgestuurd naar het Cito in Arnhem. Na enkele weken krijgt de school de uitslag in de vorm van een percentiel. De omgerekende percentielscore weegt zwaar mee bij het vaststellen van het schooladvies in groep 8.

Noot: Er zijn ook scholen die de entreetoets én de E7-toets afnemen. Daar mag een school voor kiezen. Het voordeel is dat er twee meetmomenten aan het einde van groep 7 zijn, waardoor twijfel in het advies kan worden weggenomen.

 

E7-toets en Entreetoets

Zowel op de E7-toets als op de Entreetoets komen de vaardigheden aan bod die kinderen in groep 7 hebben eigen gemaakt en die ze moeten kennen en kunnen aan het einde van groep 7.

Dit is gebaseerd op de kerndoelen voor het primair onderwijs. Leerlingen moeten zowel kennis hebben als vaardigheden en strategieën kunnen toepassen. Voor leerkrachten van groep 7 en 8 is de entreetoets dan ook een mooi middel om te toetsen hoe het er met deze vaardigheden voor staat.

Er is op de entreetoets volop aandacht voor rekenen, begrijpend lezen, studievaardigheden en spelling. Met name de scores voor rekenen en begrijpend lezen zijn van belang voor het schooladvies.

Hieronder een opsomming van de onderdelen die op de entreetoets terugkomen:

 • Rekenen: optellen en aftrekken van grote getallen, rekenen met breuken, kommagetallen en procenten, tijd, geld, maten en gewichten, rekenen met verhoudingen en vergelijkingen, redactiesommen.
 • Taal: taalgebruik, taal verkennen, stellen.
 • Spelling: grammatica, schrijfwijze, woordsoorten, zinsdelen en –ontleding.
 • Begrijpend lezen: hoofdgedachte, feiten en meningen, objectief en subjectief.
 • Studievaardigheden: grafieken, tabellen, schema’s, alfabetiseren, plattegronden en kaartvaardigheden.
 • Woordenschat: betekenis van woorden kennen.

Is er nu een groot verschil met de E7-toets? Op zich niet. De inhoud heeft veel overlap, want de vaardigheden aan het einde van groep 7 zijn gewoon hetzelfde. Wel wordt deze anders aangeboden op de Entreetoets dan op de E7-toets.

Zo moeten leerlingen op de Entreetoets alleen antwoord in meerkeuzevorm geven, terwijl ze bij rekenen op de E7-toets ook antwoorden in moeten vullen. Daarnaast worden vakken als studievaardigheden en begrijpend lezen op de E7-toets niet getoetst en op de entreetoets wel.

 

Doel en advies

Zoals al aangegeven is het doel van de entreetoets het bepalen van het niveau van een kind. Na de toets in groep 7 is er nog beperkte tijd om aan doelen te werken. De leerkracht kan dit oppakken als hij of zij zich verbaast over de uitslag van de toets (en die niet had verwacht bij specifieke kinderen of de hele groep).

Ook kan de score van de entreetoets dienen als advies voor het vervolgonderwijs. Het percentiel telt sowieso mee voor het eindadvies, maar vaak moet de score die Cito zelf meelevert, losjes gezien worden (en niet als een voorlopig advies van de school).

 

Schooladvies groep 8

Hoe zit dat dan met het schooladvies in groep 8? In principe wordt dat schooladvies aan het begin van groep 8 gevormd, al zijn er ook scholen die dat eerder al doen of een voorlopig advies uitbrengen. Aan dat advies kan dan nog gewerkt worden, als een leerling zelf liever een hoger advies krijgt.

Hoe dan ook, de uitslag van de entreetoets is voor een groot deel bepalend voor de uitstroom. Wanneer een kind een percentiel scoort dat past bij havo en ook op de Cito LVS-toetsen veelal havo scoort, zal het advies havo gegeven worden.

Scoort een kind op de LVS-toetsen vooral havo, maar op de entreetoets TL, dan kan dit een twijfelgeval zijn. Na een voorlopig advies kan dan alsnog gekeken worden of havo haalbaar is. Dat verschilt van kind tot kind.

Entreetoets groep 7 oefenen met Bureau Bijles

Oefenen voor de Entreetoets of E7-toets?

Een belangrijke toets dus, die entreetoets. Ouders die hun kinderen willen helpen, kiezen er dan ook regelmatig voor om de entreetoets te oefenen. En wanneer die niet wordt afgenomen, wordt er gekozen om de M7 en vooral E7-toets te oefenen.

De meningen over oefenen zijn zwaar verdeeld.

Wanneer oefenen bedoeld is om kinderen voor te bereiden op de entreetoets of E7-toets en hen te helpen om alle benodigde vaardigheden nog een keer te herhalen, kan oefenen zeker geen kwaad. Het kind in kwestie moet het dan ook wel zelf willen.

Het oefenen van de entreetoets biedt als grootste voordeel dat een kind voorbereid wordt op de vraagstelling van de toets. Los daarvan is het natuurlijk ook een voordeel dat ouders zelf inzicht krijgen in het niveau van hun kind. Door te oefenen kan ontdekt worden waar nog aandacht naar uit mag gaan. Dit is dan met de leerkracht te bespreken.

 

Oefenmateriaal

De entreetoets oefenen kan heel gemakkelijk vanuit huis. Ons oefenpakket “Eindtoets Groep 7” bereidt zowel voor op de entreetoets als op de E7-toets volgens het leerlingvolgsysteem. Het bevat veel oefenstof op alle items die op de entreetoets én de E7-toets aan bod komen.

Het beste zorgt u voor een rustige plek en een vast moment waarop uw kind kan oefenen. Door elke dag enkele taken te laten maken en deze zelf na te kijken, bereidt u uw kind optimaal voor op de entreetoets of E7-toets. Tevens ontdekt u voor welk vak uw kind nog meer ondersteuning kan gebruiken.

Hieronder ziet u een impressie van het oefenpakket.

Impressie Entreetoets

E7 en Entreetoets oefenboek bestellen

Bureau Bijles biedt een uitgebreid, zeer compleet en professioneel oefenboek aan, waarmee uw kind veel ervaring op doet met de entreetoets, maar ook nog kans krijgt om vaardigheden aan te scherpen en te verbeteren. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen moet kunnen oefenen, bieden we het pakket in meerdere vormen aan. Bekijk ook het combinatiepakket met de Eindtoets van groep 8.

Digitaal (inclusief 3 bonussen)
€ 47
Meest complete oefenpakket
900+ unieke oefeningen
Inclusief 3 bonussen
Direct te gebruiken
Te openen op pc, tablet en eReader
Antwoorden inbegrepen
Luxe ringband (inclusief 3 bonussen)
€ 137
Meest complete oefenpakket
900+ unieke oefeningen
Inclusief 3 bonussen
Gebundeld in luxe ringband
Antwoorden inbegrepen
 
Luxe ringband (zonder 3 bonussen)
€ 87
Uitgebreid oefenen
550+ unieke oefeningen
Gebundeld in luxe ringband
Antwoorden inbegrepen
 
 

Eindtoets Groep 7 en 8 Combinatiepakket
€ 87
Alle oefenstof uit groep 7 en groep 8
Voorbereiding op M7, E7, Entreetoets, B8/M8 en Eindtoets
Ruim 950 unieke opgaven
Inclusief 6 bonussen voor rekenen, taal en spelling en studievaardigheden
Extra voordelig

Bewaren