De Entreetoets wordt op veel scholen in groep 7 afgenomen. Wat is de Entreetoets en waarom is deze zo belangrijk? Hoe kun je je kind voorbereiden? Antwoorden op deze vragen lees je in dit uitgebreide artikel.

Wat is de Entreetoets?

De Entreetoets is een toets die door Cito is uitgegeven. Naast de Eindtoets van groep 8 en de toetsen van het leerlingvolgsysteem, brengt de Entreetoets in kaart welke vaardigheden leerlingen aan het einde van groep 7 beheersen en welke nog niet.

Afname van de Entreetoets gebeurt op momenten die de school zelf beslist, maar wel tussen april en juni (en soms in september in groep 8). De afname neemt doorgaans vijf ochtenden in beslag. Daarmee is de Entreetoets omvangrijker dan de Eindtoets in groep 8 zelf.

Entreetoets boekjes

De Entreetoets geeft antwoord op een aantal vragen, welke leerkrachten gebruiken bij het geven van een schooladvies. Namelijk:

  • In hoeverre beheerst deze leerling de basisstof van groep 7?
  • Wat is de verwachte uitstroom van deze leerling?
  • Op welke punten kunnen we in groep 8 nog extra inzetten om deze leerling te laten groeien?

De Entreetoets vindt plaats op de school en wordt in de klas afgenomen door de eigen leerkracht. De antwoordvellen gaan echter naar Cito en worden daar nagekeken. De score volgt doorgaans een week of drie later.

Is de Entreetoets belangrijk?

Naarmate kinderen in de bovenbouw komen worden de uitslagen van alle Cito-toetsen belangrijker. Ze gaan namelijk meetellen voor het schooladvies. Of een leerling het advies vmbo, havo of vwo krijgt hangt van deze toetsen af.

De Entreetoets is in principe de laatste echte toets die kinderen maken voor ze naar groep 8 gaan. Op een groot aantal basisscholen geven leerkrachten dan ook een voorlopig schooladvies dat grotendeels op de Entreetoets wordt gebaseerd.

Voor het echte eindadvies (doorgaans in november, december of januari van groep 8 gegeven) tellen een aantal zaken mee:

  • Scores van de Cito-toetsen in het leerlingvolgsysteem (zeg maar: de tussen-Cito’s M6, E6, M7, E7* en B8);
  • De score van de Entreetoets;
  • De werk- en leerhouding van het kind (door de ogen van de leerkrachten)

*De E7-toets komt soms te vervallen als scholen de Entreetoets afnemen. De inhoud van beide toetsen is namelijk grotendeels gelijk.

De Entreetoets is dus een belangrijke indicator voor het vervolgonderwijs. Om die reden zien leerkrachten de Entreetoets vaak als nog belangrijker dan de Eindtoets zelf. Immers is het schooladvies al gegeven wanneer de Eindtoets van groep 8 wordt afgenomen.

Entreetoets of E7-toets?

Zoals hiervoor al te lezen was vervalt op veel scholen de E7-toets als de Entreetoets wordt afgenomen. Dat is begrijpelijk, want beide toetsen kosten al gauw een week. De inhoud van de E7-toets en Entreetoets is grotendeels gelijk.

Het belangrijkste verschil is dat er op de Entreetoets stof getoetst wordt over heel groep 7 (van september tot en met mei) en op de E7-toets alleen de stof van het laatste half jaar (van januari tot en met mei).

Juist omdat de Entreetoets een compleet beeld geeft en alvast een voorlopig schooladvies vormt, wordt deze op veel scholen afgenomen.

Dat wil echter niet zeggen dat de E7-toets niet toereikend is. In combinatie met de M7-toets wordt immers hetzelfde getoetst als op de Entreetoets.

Leerkrachten zullen zich bij het eindadvies dan echter op de M7 en E7-toets baseren in plaats van op de Entreetoets.

Inhoud van de Entreetoets

De Entreetoets is zeer uitgebreid. Er zijn meerdere modules af te nemen. Naast de Basismodule zijn er ook de modules Verdieping en Verbreding.

De Basismodule telt 180 opgaven en zijn over de volgende onderdelen verdeeld:

Rekenen

Rekenen neemt een grote en belangrijke plaats in op de Entreetoets van groep 7. Diverse vaardigheden en strategieën worden getoetst, in de vorm van kale sommen en redactiesommen (verhaaltjessommen). De focus ligt op getalbegrip, verbanden, verhoudingen en meten en meetkunde.

Onder getalbegrip wordt er met grote en kleine getallen gerekend, inclusief kommagetallen. Verbanden leggen doen de kinderen aan de hand van het uitlezen van grafieken, tabellen en schema’s. Deze gegevens moeten vervolgens verrekend worden tot uitkomsten. Rekenen met verhoudingen gaat over de verhouding tussen getallen (inclusief hoe breuken zich verhouden tot procenten en kommagetallen). Tot slot is er veel aandacht voor meten en meetkunde, waarbij de diverse metrieke stelsel een rol spelen.

Voorbeeld Entreetoets rekenen appels

Voorbeeld Entreetoets rekenen getalbegrip

Lezen

Het vak lezen komt op de Entreetoets voornamelijk terug in het vak begrijpend lezen. Hierbij moeten grote stukken tekst worden gelezen om antwoorden te kunnen geven op gestelde vragen. Kinderen moeten de hoofdgedachte van een tekst kunnen achterhalen, evenals de bedoeling van de auteur. Ook moeten feiten en meningen (subjectieve en objectieve onderdelen) uit de tekst gehaald kunnen worden, oorzaak en gevolg aangetoond kunnen worden en conclusies worden getrokken.

Bij de teksten wordt regelmatig gevraagd om onderdelen samen te vatten, waarmee kinderen kunnen laten zien dat ze de belangrijkste onderdelen van een tekst herkennen. Ook woordenschat speelt een rol bij begrijpend lezen en wordt zowel “kaal” getoetst als door de vaardigheid om woordbetekenissen uit de teksten te halen.

Tip: lees ook ons artikel over begrijpend lezen

Taalverzorging

Het vak taal wordt ook uitvoerig getoetst en wel in drie onderdelen: grammatica, interpunctie, spelling werkwoorden en spelling niet-werkwoorden.

Kennis van grammatica (zoals het gebruik van ’t ex-kofschip, vervoegingen en tegenwoordige of verleden tijd) is hierbij van belang. Ook interpunctie komt terug.

De spelling van werkwoorden en niet-werkwoorden krijgt ook veel aandacht. Kinderen moeten aan kunnen wijzen welke woorden goed of fout gespeld zijn en daarbij ook over de kennis van werkwoorden beschikken.

Voorbeeld Entreetoets spelling

Modules Verdieping en Verbreding

De Basismodule wordt door alle scholen afgenomen en geeft een goed beeld van wat kinderen kunnen. Afhankelijk van welke gegevens de school nog meer wenst voor het vormen van een advies, kunnen de modules Verdieping en Verbreding worden afgenomen.

Verdieping

In de module Verdieping zitten nog eens 130 extra opgaven voor dezelfde onderdelen als die in de Basismodule aan bod komen. Hiermee krijgt Cito gewoon net meer gegevens in handen om gerichter een advies te kunnen geven. De module Verdieping wordt vaak ook gebruikt als vervanger voor de E7-toets binnen het leerlingvolgsysteem.

Verbreding

Ook is er de module Verbreding. In deze module worden andere vaardigheden nog verder getoetst. Het gaat dan om woordenschat, schrijven, luisteren en wereldoriëntatie.

Bij woordenschat moeten kinderen de betekenis van woorden kunnen benoemen. Het vak schrijven (ook wel stellen genoemd) gaat over het vormgeven aan teksten en lijkt wel wat op begrijpend lezen. Alleen zit de leerling nu zelf op de stoel van de schrijver. Begrijpend luisteren betekent dat kinderen teksten te horen krijgen en daar vragen over moeten beantwoorden.

Tot slot kan wereldoriëntatie getoetst worden. Er wordt dan gekeken naar wat kinderen weten op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek.

Bij het formuleren van een schooladvies neemt Cito de module Verbreding niet mee. Leerkrachten kunnen dit natuurlijk wel zelf doen. Zij weten immers beter dan Cito hoe hun leerlingen meekomen met deze vakken.

Score van de Entreetoets

De antwoordbladen van de Entreetoets worden naar Cito gestuurd. Hier worden ze machinaal nagekeken. Na een paar weken komt er dan een envelop naar school met daarin de uitslag van de Entreetoets. Nadat deze scores door de school zijn bekeken en verwerkt, gaan ze mee naar huis.

Uitslag Entreetoets voorbeeld

De score van de Entreetoets roept regelmatig vragen op. Om die reden hebben we er een uitgebreid artikel over geschreven: de uitslag van de Entreetoets.

Voortgezet onderwijs

Hoe verhoudt de Entreetoets zich tot het voortgezet onderwijs? We hebben daar al kort wat over gezegd. De score van de Entreetoets geeft al heel duidelijk een richting aan voor het vervolgonderwijs.

Zo staat er op de uitslag soms letterlijk te lezen dat een kind geadviseerd wordt naar een vmbo/tl klas te gaan of voor havo/vwo in aanmerking komt.

Het is echter niet zo dat dit een vaststaand advies is. De school heeft het laatste woord. Op basis van diverse factoren kan school besluiten het advies van Cito naast zich neer te leggen en zich te baseren op eigen inzichten. Leerlingen die normaal gesproken geen I en II-scores halen, maar op de Entreetoets wel havo/vwo-advies krijgen, zijn altijd bespreekpunten. Het is immers vreemd dat een leerling nooit havo/vwo heeft laten zien, maar dat ineens wel scoort. Andersom geldt dat natuurlijk ook: leerlingen die altijd I scores halen op de gewone toetsen van Cito en nu ineens het advies vmbo/tl krijgen zullen ook altijd besproken worden.

Voorbereiden op de Entreetoets (5 tips)

De Entreetoets in groep 7 is een erg belangrijke toets, waarvan de score een grote rol speelt bij het bepalen van het schooladvies in groep 8. Een goede voorbereiding op de Entreetoets maakt dan ook zeker verschil. Maar hoe bereid je je kind goed voor op de Entreetoets? Kun je de Entreetoets oefenen? Het is immers een heel jaar aan lesstof dat getoetst wordt.

We geven je daarom 5 tips die je kunnen helpen om je kind (en jezelf) goed voor te bereiden op de Entreetoets.

#1 Zorg dat je weet wat er in groep 7 gebeurt

Om te kunnen helpen is het belangrijk dat je als ouder weet wat kinderen in groep 7 zoal leren. Wij hebben daar een uitgebreid artikel over geschreven. Deze vaardigheden krijgen leerlingen in groep 7 aangeleerd en het is dus logisch dat ze daarop worden getoetst.

#2 Bespreek regelmatig met de leerkracht

De leerkracht houdt de ontwikkeling van jouw kind goed in de gaten. Bespreek daarom regelmatig even hoe het gaat. Nu moet het niet zo zijn dat je wekelijks op de stoep staat, maar als er reden is om een gesprek te hebben, zorg dan dat je die kans krijgt. Je kunt met de leerkracht ook goede afspraken maken om het leren te ondersteunen.

#3 Bevraag je kind

Vraag regelmatig hoe het op school gaat. Zijn er vakken die je kind leuk vindt of juist moeilijk? Vraag door en laat zien dat je graag wil helpen om alles onder de knie te krijgen.

#4 Maak de Entreetoets niet groter dan hij al is

De Entreetoets leeft onder kinderen in groep 7 vaak helemaal niet zoals de Eindtoets in groep 8 leeft. Maak de toets daarom ook niet groter dan hij al is. Je loopt dan het risico dat je kind er stress van krijgt, bang voor wordt of juist gaat onderpresteren. Benoem hooguit dat het een belangrijke toets is, maar laat het verder niet alles beheersen.

#5 Gebruik goed oefenmateriaal

Wil je zeker weten dat je alle vaardigheden nog eens aanstipt, zonder je kind te overvragen? Zorg dan dat je goed oefenmateriaal gebruikt en niet zomaar iets van internet plukt of van school meekrijgt. Zoals gezegd toetst de Entreetoets heel leerjaar 7 en dat is nogal wat. Aan gewoon wat printbladen van internet en wat huiswerkboekjes van school heb je niet genoeg, tenzij je heel gericht ergens op oefent. Bureau Bijles heeft, op verzoek van veel ouders, een uitgebreid en betaalbaar oefenpakket samengesteld om de complete Entreetoets mee te oefenen.

Entreetoets groep 7 oefenen met Bureau Bijles

Entreetoets oefenen met oefenboek

De Entreetoets goed oefenen? Bureau Bijles heeft een uitgebreid oefenboek samengesteld, in samenwerking met leerkrachten van groep 7 en 8, onderwijsadviseurs, remedial teachers en een intern begeleider. Dit heeft geresulteerd in een oefenboek met ruim 450 opgaven voor alle onderdelen die op de Entreetoets aan bod komen.

Als ouder weet je zeker dat je het volledige leerjaar van groep 7 zal behandelen en niets tekort komt. Het is meer dan genoeg stof om goed voor te bereiden op de Entreetoets, maar zeker ook om de M7 en de E7 toets te oefenen. Mocht er nog meer oefenstof nodig zijn, dan is dat te vinden in de drie bonusboeken die ook meegeleverd worden (extra oefenen voor rekenen, taal & spelling en studievaardigheden).

Impressie Entreetoets

Omdat wij het heel belangrijk vinden dat iedereen kan oefenen, bieden we het oefenpakket op drie manieren aan: digitaal en in fysieke vorm (al dan niet met bonusboeken). Voor de prijs van 1 uur bijles haalt u een compleet oefenboek voor heel groep 7 in huis.

Digitaal (inclusief 3 bonussen)
€ 47
Meest complete oefenpakket
900+ unieke oefeningen
Inclusief 3 bonussen
Direct te gebruiken
Te openen op pc, tablet en eReader
Volledig up to date!
Inclusief antwoorden
Luxe werkboek (inclusief 3 bonussen)
€ 137
Meest complete oefenpakket
900+ unieke oefeningen
Inclusief 3 bonussen
Gebundeld in mooi werkboek
Volledig up to date!
Inclusief antwoorden
 
Luxe werkboek (zonder 3 bonussen)
€ 87
Uitgebreid oefenen
550+ unieke oefeningen
Gebundeld in mooi werkboek
Volledig up to date!
Inclusief antwoorden
 
 

Digitaal Eindtoets Groep 7 en 8 Combinatiepakket
€ 87
Alle oefenstof uit groep 7 en groep 8
Voorbereiding op M7, E7, Entreetoets, B8/M8 en Eindtoets
Ruim 950 unieke opgaven
Inclusief 6 bonussen voor rekenen, taal en spelling en studievaardigheden
Extra voordelig

Voor onze digitale producten wordt u vanzelf doorgestuurd naar betalingsprovider PayPro. Voor onze fysieke boeken wordt u automatisch doorgestuurd naar BoekenBestellen.nl.

Bewaren