Begrijpend lezen groep 8 oefenen gaat meer over studerend lezen. Ter voorbereiding op de brugklas wordt er gekeken hoe je de vaardigheid begrijpend lezen kan inzetten om teksten te studeren. Het is dan ook vakoverstijgend en het belang van een vaardigheid als begrijpend lezen wordt benadrukt.

Ook vindt de Cito begrijpend lezen groep 8 plaats, die ongeveer het niveau van groep 7 heeft. Deze toets dient ter bevestiging of laatste controle. Kinderen die in groep 7 een minder resultaat lieten zien, kunnen in groep 8 laten zien dat ze de vaardigheden alsnog beheersen.

In dit artikel gaan we het hebben over begrijpend lezen in groep 8. We bespreken hoe online begrijpend lezen oefenen groep 8 leerlingen verder helpt en hoe een goede begrijpend lezen tekst tot betere leerresultaten leidt.

Begrijpend lezen groep 8

Begrijpend lezen in groep 8 kenmerkt zich wederom door lange stukken tekst met weinig afleiding in de vorm van plaatjes of tussenkopjes. De informatie moet een kind er vooral veel zelf uit kunnen halen.

Kinderen in groep 8 leren ook hoe ze informatie uit een tekst kunnen ordenen in grafieken en diagrammen. Er is een duidelijke overlap met studievaardigheden en je zou kunnen spreken van beginnend studerend lezen.

Het doel is dan ook dat ieder kind een manier vindt om goed met informatie om te gaan, deze informatie optimaal te benutten en in te zetten waar nodig.

Voorwaarden begrijpend lezen in groep 8

 • Technisch lezen moet op orde zijn. Kinderen die niet op AVI Plus-niveau lezen zullen achter de feiten aanlopen en moeite hebben het begrip uit de tekst te halen.
 • Leesbegrip moet aanwezig zijn. Kinderen moeten snappen wat ze aan het lezen zijn en welke vragen ze zich daarbij kunnen stellen.
 • De strategieën dienen bekend en eigen gemaakt te zijn, om goed toegepast te kunnen worden.
 • Kinderen moeten zelf in staat zijn de betekenis van woorden te herleiden door naar de context te kijken, verder of terug te lezen of naar afbeeldingen en tussenkopjes te kijken.

Kort samengevat: aan alle voorwaarden tot aan groep 7 moet worden voldaan.

Wat moeten kinderen in groep 8 kunnen voor begrijpend lezen?

In groep 8 worden geen nieuwe vaardigheden meer geleerd op het gebied van begrijpend lezen. Begrijpend lezen in groep 8 richt zich dan ook voornamelijk op het versterken van begrip en het effectief inzetten van de vaardigheid.

Begrijpend lezen is een vaardigheid en die vaardigheid wordt in groep 8 optimaal neergezet en uitgebreid.

Kinderen leren vooral samenvattingen maken en conclusies trekken, omdat die vaardigheden ze zullen helpen met het studerend lezen. Ook meningen en feiten spelen in g roep 8 meer een rol. Er zullen opgaven zijn waarbij leerlingen argumenten moeten geven in een stelling voor of tegen (en soms zelfs allebei). Daar is een optimale beheersing van begrijpend lezen voor nodig, want anders is deze taak niet te doen.

Deze vaardigheid wordt in de klas vaak aangescherpt door middel van gesprekken en voorbeelden door de leerkracht.

Studerend lezen in de praktijk

Ter voorbereiding op het studerend lezen kan de leerkrachten veel verschillende werkvormen en producten inzetten om aan studerend lezen te werken. Het gaat om activiteiten waarbij de vaardigheid begrijpend lezen wordt ingezet, zonder dat het een doel op zich is. Je kan denken aan de volgende activiteiten:

 • Een werkstuk maken, waarbij een vraag gesteld wordt, subvragen gesteld worden en er gericht naar informatie wordt gezocht.
 • Een onderzoeksvraag beantwoorden, waarbij eerst de onderzoeksvraag begrepen moet worden om vervolgens verbanden te leggen naar bronnen die het antwoord kunnen bevatten (een sterke onderzoeksvraag is bijvoorbeeld ‘Hoe kan het dat vliegtuigen, die heel zwaar zijn, toch in de lucht blijven?’ of ‘Welke factoren waren de belangrijkste aanleiding voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog?’).
 • De koppeling maken met wereldoriëntatie, waarbij diverse onderwerpen om meer informatie kunnen vragen. Lukt het kinderen die informatie te vinden?

Cito-toets begrijpend lezen in groep 8

In groep 8 vinden er twee toetsmomenten plaats, waarvan eentje de Eindtoets is. Deze Doorstroomtoets heeft één doel: in kaart brengen waar een kind staat. Dus ook op het gebied van begrijpend lezen. Deze toets is dan ook erg belangrijk, maar toetst ongeveer dezelfde vaardigheden als in groep 7.

Dan is er ook nog de Begin of Midden-toets (vergelijkbaar met de M- en E-toetsen in andere jaren). De leerkracht kiest er zelf voor de Leerling in Beeld of Cito-toets begrijpend lezen in november (B-toets) of januari (M-toets) af te nemen. Deze toetst kan dienen als laatste resultaten voor een definitief schooladvies.

Lees meer over de Leerling in Beeld-toets, Doorstroomtoets en Cito-toets / Eindtoets in groep 8 in dit artikel.

Thuis aan de slag met begrijpend lezen

Wat kun je thuis doen om optimaal aan begrijpend lezen in groep 8 te besteden? Het beste is lezen. Veel lezen en praten over die teksten. Laat alle strategieën nog eens de revue passeren, maar zorg er vooral voor dat je kind de strategieën voor zich laat werken om een tekst eigen te maken.

Het is zaak dat kinderen eigenaar worden over de tekst die ze gelezen hebben. Ze moeten die van binnen en van buiten kennen en er over meepraten alsof ze de tekst zelf geschreven hebben. Als dat lukt, hebben ze begrijpend lezen onder de knie.

Begrijpend lezen tekst voor groep 8

Een goede begrijpend lezen tekst in groep 8 kenmerkt zich als volgt:

 • De inhoud staat centraal, niet de lengte (dat kan betekenen dat er zowel korte als lange teksten gebruikt worden);
 • In de tekst staan signaal- en verwijswoorden, die kinderen zelf kunnen herkennen;
 • De teksten zijn niet langer objectief óf subjectief van aard, maar kunnen zowel feiten als meningen bevatten;
 • Een begrijpend lezen tekst daagt de kinderen uit om zelf standpunten in te nemen en een mening te vormen en in de tekst te zoeken naar argumenten om de mening te onderbouwen;
 • Een tekst bereidt niet alleen voor op de Cito begrijpend lezen groep 8, maar zorgt ook dat vaardigheden verstevigd worden;
 • De betekenis van onbekende woorden is op te maken door de tekst goed te lezen;
 • Afbeeldingen kunnen noodzakelijk zijn om de betekenis te snappen, maar ook slechts ter decoratie dienen.

Begrijpend lezen groep 8 oefenen

Veel ouders vragen naar ons uitgebreide oefenboek voor begrijpend lezen in groep 8, omdat het de laatste check-up is voor de belangrijkste toetsen. Begrijpend lezen groep 8 oefenen met onze gebundelde werkbladen helpt om alle vaardigheden nog eens door te nemen, achterstanden in te lopen en te controleren of aan alle voorwaarden wordt voldaan. Kinderen die oefenen met “Begrijpend Lezen Oefenen voor groep 8” krijgen alle belangrijke strategieën nog eens voor hun neus in 25 teksten en ruim 250 opgaven, samengevat in prettige werkbladen.

Het oefenboek “Begrijpend Lezen Oefenen voor groep 8” is zowel digitaal als fysiek te koop.

Begrijpend lezen oefenen voor groep 8

 • Digitaal
 • € 67
 • Handige pdf om direct mee te beginnen
 • Bereid voor op alle begrijpend lezen toetsen in groep 8
 • Bereid voor op de Doorstroomtoets
 • 25 teksten en ruim 250 opgaven
 • Zeer compleet
 • Bestellen
 • Fysiek
 • € 137
 • Luxe werkboek
 • Bereid voor op alle begrijpend lezen toetsen in groep 8
 • Bereid voor op de Doorstroomtoets
 • 25 teksten met ruim 250 opgaven
 • Zeer compleet
 • Bestellen