De Cito oefenen, is dat nu zinvol? Sinds 2015 is de Eindtoets verplicht onder groep 8-leerlingen van de basisschool. In veel gevallen is dat de Cito-toets.

De Cito-score speelt een bepalende rol voor het type vervolgonderwijs. De scores staan namelijk voor het schoolniveau, bijvoorbeeld vmbo, havo of vwo.

Daarom kiezen steeds meer scholen en ouders ervoor om extra in te zetten op de Cito-toets oefenen met behulp van een Citotrainer.

Wat is de Cito-toets?

De Cito-toets is de belangrijkste Eindtoets die kinderen in groep 8 moeten maken. De score van deze toets onderbouwt het advies van de leerkracht met betrekking tot voortgezet onderwijs.

In dit artikel bespreken we waarom en op welke manieren de Cito oefenen zinvol kan zijn en welke voordelen oefenen te bieden heeft.

Cito-toets oefenen voor een betere score?

 

De Cito-toets oefenen?

Zoals gezegd is de uitslag van de Cito-toets vaak (mede) bepalend voor het type vervolgonderwijs dat uw zoon of dochter zal gaan volgen. VMBO of havo, havo of vwo? Het hangt grotendeels af van de score op de Cito-toets.

De Cito-score kan van grote invloed zijn op het schooladvies.

 

Schooladvies

De meeste scholen gaan in januari met ouders en leerlingen om de tafel zitten om het schooladvies te geven. In enkele gevallen hebben ouders hier al een idee van, doordat de school al eerder een advies heeft gegeven of Cito-scores meegeeft op een rapport. In de meeste gevallen hebben ouders nog geen idee van dit advies.

Het schooladvies komt tot stand doordat de leerkracht, de directie en de interne begeleider een aantal zaken met elkaar vergelijken, namelijk:

 • Hoe scoort uw kind op de Cito-toetsen in het leerlingvolgsysteem?
 • Hoe scoort uw kind op de Entreetoets in groep 7?
 • Hoe presteert uw kind in de klas?
 • Wat zijn de les- en leerhouding van uw kind?

Daarop wordt dan een advies gegeven. Van dat advies wordt gezegd dat het bindend is. De leerkracht bepaalt dus op welk niveau uw kind terecht komt.

Dat is meestal kloppend met het beeld dat Cito geeft.

 

Waarom dan toch de Cito-toets?

Sinds 2015 is een eindtoets in het basisonderwijs verplicht. Cito verzorgt de eindtoets voor de Nederlandse overheid. Maar waarom is die Cito-toets nu nog zo belangrijk? Er is toch al een advies?

In principe dient de Cito-score als bevestiging voor het gegeven eindadvies in januari. In 9 van de 10 gevallen komt dat ook overeen. Heeft de leerkracht havo geadviseerd, dan scoort een kind vaak havo. Adviseert de leerkracht vmbo-bbl, dan scoort de leerling vmbo-bbl.

Maar in een enkel geval wijkt het advies af van de Cito-score.

 

Cito-score lager dan het schooladvies

Wanneer een kind de Cito-toets lager maakt dan het gegeven schooladvies, gebeurt er in principe niets. De leerling die een havo-advies kreeg, maar vmbo-tl niveau scoort, kan gewoon naar een havo-klas.

De leerkracht heeft hier geen invloed op.

 

Cito-score hoger dan het schooladvies

Waar wel veel ouders tegenaan lopen is dat een leerling een lager advies van de leerkracht krijgt dan dat er gescoord op de Cito-toets. Als dat het geval is, kan een heroverweging plaatsvinden.

Met andere woorden: een kind dat van de leerkracht vmbo-tl advies kreeg, maar havo scoort op de Cito-toets, kan dan alsnog worden overgeplaatst naar een havo-klas.

Daarmee komt een kind op het laatste nippertje toch nog op zijn niveau terecht.

Vanuit dat oogpunt is oefenen voor Cito zeker zinvol.

 

Zinvol?

Het oefenen van de Cito-toets mag dus beschouwd worden als zinvol. Zeker als er twijfels zijn over het niveau en het advies van de leerkracht, kan het helpen om de Cito-toets voor te bereiden.

Los daarvan is het voor kinderen met faalangst vaak heel prettig om de Cito-toets te oefenen. Ze weten dan wat er van ze verwacht wordt.

Tot slot kan de Cito oefenen helpen om vaardigheden te onderscheppen die nog niet voldoende beheerst worden. Goed oefenmateriaal behandelt alles wat tijdens de Cito-toets aan bod komt. Als ouder of leerkracht kunt u dan prima zien waar nog wat te leren en herhalen valt.

 

Vaardigheden op de Cito-toets

Het doel van de Cito-toets is testen of kinderen aan het einde van groep 8 de kerndoelen beheersen die zij moeten beheersen aan het einde van de basisschool (Ga naar de website van het SLO om meer te lezen over kerndoelen).

Maar welke vaardigheden zijn dat?

Kort samengevat toetst de Cito-toets in groep 8 de volgende vaardigheden:

 • rekenen met grote getallen (zowel optellen, aftrekken, delen als vermenigvuldigen);
 • rekenen met tijd, geld, maten en gewichten;
 • rekenen met breuken, procenten en kommagetallen;
 • taal (waaronder grammatica, spelling werkwoorden en spelling niet-werkwoorden);
 • begrijpend lezen en woordenschat;
 • studievaardigheden (kaartlezen, alfabetiseren, grafieken, tabellen en diagrammen).

Het is duidelijk dat leerlingen die de Cito oefenen hoger scoren op deze vaardigheden. Dat komt omdat zij de betreffende stof herhalen en extra  hebben kunnen oefenen.

Kinderen raken daarbij gewend met de vraagstelling en weten dus beter wat er van hen wordt verwacht.

Ontdek de Cito-toets

 

Afname van de Cito-toets en Eindtoets

De afname van de Cito is verbonden aan strikte eisen. Zo wordt de Cito-toets door alle leerlingen in heel Nederland op hetzelfde moment gemaakt.

Leerkrachten ontvangen de Cito-toets kort van tevoren.

De Cito-toets vindt gedurende drie ochtenden plaats. Per ochtend krijgen de leerlingen een nieuw boekje en een nieuw antwoordformulier. Leerkrachten sturen de ingevulde antwoordbladen nog dezelfde dag terug naar Cito. Daar worden ze door een computer nagekeken.

 

Cito-score

Na een paar weken komt de uitslag van de Cito-toets binnen op scholen. De leerkrachten bekijken deze uitslag uiterst zorgvuldig en geven deze daarna zo snel mogelijk mee naar huis.

Het krijgen van de uitslag van de Cito-toets is voor veel kinderen en hun ouders een spannend moment. De uitslag is namelijk niet alleen een moment waarop het officiële leren op de basisschool wordt afgesloten, maar ook bepalend voor het vervolgonderwijs.

 

Lagere score

Nu kan er sprake zijn van een lagere Cito-score dan het niveau waarop uw kind intussen is ingeschreven. In dat geval gebeurt er niets. Uw kind heeft het advies van de leerkracht gekregen en in de meeste gevallen is dat voldoende.

De middelbare school en de basisschool ondernemen geen actie, tenzij u dat als ouder heel graag wilt.

 

Hogere score

Er kan ook sprake zijn van een hogere score dan het niveau waarop uw kind is ingeschreven. In dat geval kan het advies heroverwogen worden. De leerkracht geeft dan aan dat het advies naar boven moet en houdt contact met de middelbare school.

Middelbare scholen reserveren doorgaans in iedere klas twee plaatsen voor kinderen van wie het advies heroverwogen wordt.

Het kan dus zijn dat de Cito-score in mei leidt tot een hogere plaatsing voor de brugklas.

 

Voordelen van oefenen met een Citotrainer

De vraag die we in het begin stelden was: Wel of niet de Cito-toets oefenen?

Er zijn vooral veel voordelen te noemen. Hieronder sommen we de voordelen nog een keertje op:

 • Kinderen oefenen alle vaardigheden die aan bod komen;
 • Kinderen raken op die manier bekend met de vraagstelling;
 • Onderdelen waar kinderen moeite mee hebben kunnen op tijd worden aangepakt;
 • Kinderen die oefenen scoren doorgaans hoger dan kinderen die niet oefenen;
 • Faalangstige kinderen hebben een beter beeld van wat de Cito-toets is;
 • Zeker als er twijfel bestaat over het schooladvies kan oefenen tot een hogere plaatsing leiden.

Navraag onder zowel leerkrachten als ouders leert dat veel kinderen zenuwachtig en gestrest zijn voor de Cito-toets. Om die reden is het goed om de Cito-toets te oefenen.

De Cito oefenen wordt door veel leerkrachten aangeraden tijdens oudergesprekken, maar er zijn ook scholen die de mogelijkheid tot oefenen niet benoemen. Toch is de Cito oefenen zinvol, vinden veel leerkrachten.

De Cito-toets oefenen zorgt er namelijk voor dat kinderen bekend raken met de Cito en er minder tegenop zullen zien. Bijkomend effect is dat kinderen die de Cito-toets oefenen doorgaans hoger scoren.

Zo zijn zij in staat om zenuwen opzij te zetten en het beste te laten zien.

 

Kwaliteit van oefenmateriaal

Nu is het eenvoudig om de Cito-toets te oefenen. Op internet zijn talloze websites ingericht op het oefenen van de Cito-toets. Ook zijn er pakketten en cd-roms te bestellen.

Maar het is wel belangrijk om de kwaliteit te bewaken. Kinderen zomaar aan wat oefenmateriaal zetten werkt doorgaans niet, omdat:

 • Het meeste oefenmateriaal gedateerd is;
 • Het meeste oefenmateriaal computergestuurd is en heel anders wordt aangeboden dan de Cito-toets;
 • Veel oefenmateriaal niet compleet is;
 • Er vaak maar weinig oefenmateriaal voorhanden is.

Zeker wanneer dan blijkt dat iets nog moeilijk is, is er geen extra oefenstof meer. De voordelen van de Cito-toets oefenen gaan dus alleen op als er met goed oefenmateriaal geoefend wordt.

 

De Cito-toets oefenen!

In het verleden was er vanuit ouders veel vraag naar goed oefenmateriaal. Dat was er namelijk niet. Hier en daar eens wat oefeningen op websites of uit Cito-toets oefenmateriaal van Bureau Bijleskleine boekjes, maar geen complete oefenpakketten die alles behandelden. Zo werd er wel wat gerekend, maar niet op alle domeinen.

Er was veel vraag naar uitgebreid oefenmateriaal.

In samenwerking met deze ouders heeft Bureau Bijles een uitgebreid pakket ontwikkeld om de Cito-toets te oefenen.

In dit oefenboek komen alle vaardigheden aan bod die terugkomen op de Cito-toets. Veelvuldig, zodat er ruim mee geoefend kan worden.

Het oefenpakket van Bureau Bijles bestaat niet alleen uit honderden oefeningen voor de Cito-toets, maar ook nog eens uit drie extra oefenboeken, namelijk:

 • Extra oefenen met procenten;
 • Extra oefenen met taal en spelling;
 • Extra oefenen met studievaardigheden.

Daar bleek ook veel behoefte aan te zijn. In deze extra oefenboeken wordt nog eens ingegaan op deze vaardigheden.

Hieronder volgt een impressie van ons oefenpakket voor de Cito-toets.

 

Impressie Cito-toets oefenen oefenboek

 

Bestel onze Cito oefenboeken

Sinds 2012 wordt ons oefenboek voor de Cito-toets door veel ouders gebruikt om kinderen voor te bereiden op de Cito-toets.

Wij hebben kwaliteit hoog staan en bieden het oefenmateriaal in twee vormen aan: als fysiek boek en als downloadbaar oefenpakket.

In beide gevallen krijgt u hetzelfde materiaal:

 • Meer dan 400 unieke oefeningen voor de Cito-toets
 • Extra oefenen met rekenen met procenten (150 oefeningen)
 • Extra oefenen met taal en spelling (150 oefeningen)
 • Extra oefenen met studievaardigheden (150 oefeningen)

Ouders die ons materiaal hebben gebruikt zijn erg tevreden. Dat kunt u lezen bij ervaringen en reacties van ouders. De voordelen die zij benoemen zijn de volgende:

 • Het oefenpakket bevat veel oefeningen (twee keer zoveel als op de echte toets);
 • Het materiaal bereidt kinderen voor op de Cito vraagstelling;
 • Het pakket is meer dan compleet met oefeningen voor o.a. rekenen, taal, begrijpend lezen, woordenschat, spelling, stellen en studievaardigheden;
 • Het pakket bevat ook nog eens drie extra oefenboeken voor rekenen met procenten, spelling en taal en studievaardigheden;
 • Het pakket is te gebruiken zoals u dat wenst (geprint, in boekvorm of vanaf een scherm);
 • U kunt er dus direct mee aan de slag.

Wilt u graag een goede voorbereiding op de Cito-toets?

Wilt u dat uw kind op de Cito-toets het niveau laat zien waar hij of zij op presteert?

Wilt u voorkomen dat uw kind een te laag advies krijgt?

Wilt u zeker weten dat u kwalitatief oefenmateriaal in huis haalt, dat werkt?

Dan is ons oefenmateriaal voor u geschikt. Maak hieronder een keuze voor het fysieke of het downloadbare pakket.

Digitaal (inclusief 3 bonussen)
€ 47
Meest complete oefenpakket
800+ unieke oefeningen
Inclusief 3 bonussen
Direct te gebruiken
Te openen op pc, tablet en eReader
Antwoorden inbegrepen
Luxe ringband (inclusief 3 bonussen)
€ 137
Meest complete oefenpakket
800+ unieke oefeningen
Inclusief 3 bonussen
Gebundeld in luxe ringband
Antwoorden inbegrepen
 
Luxe ringband (zonder 3 bonussen)
€ 87
Uitgebreid oefenen
400+ unieke oefeningen
Gebundeld in luxe ringband
Antwoorden inbegrepen
 
 

veilig-betalen-met-ideal

Bronnen bij deze tekst:

“Toelating middelbare school” – www.rijksoverheid.nl – Vragen en antwoorden over het middelbaar onderwijs en wat de rol van de Eindtoets precies is.

“Toetsing in het primair onderwijs” – www.onderwijsraad.nl – Commentaar van de Onderwijsraad op het concept wetsvoorstel centrale eindtoets