Hoe zinvol is het nog om de Eindtoets voor groep 8 te oefenen? Sinds 2015 is een afsluitende Eindtoets verplicht gesteld onder groep 8-leerlingen van de basisschool. In veel gevallen is dat nog de Cito-toets, al zijn er ook andere aanbieders op de markt (zoals de Route 8-toets en de IEP-toets van bureau ICE). De uitslag van de Eindtoets speelt een bepalende rol bij het type vervolgonderwijs. De scores staan namelijk voor het schoolniveau, bijvoorbeeld vmbo, havo of vwo.

Daarom kiezen veel scholen en ouders ervoor om extra in te zetten op het oefenen van de Cito-toets met behulp van een Citotrainer.

Wat is de Cito-toets?

De Cito-toets is de belangrijkste Eindtoets die kinderen in groep 8 moeten maken. De score van deze toets onderbouwt het advies van de leerkracht met betrekking tot voortgezet onderwijs.

In dit artikel bespreken we waarom en op welke manieren de Eindtoets oefenen zinvol kan zijn en welke voordelen oefenen te bieden heeft.

Cito-toets oefenen voor een betere score?

De Eindtoets voor groep 8 oefenen?

Zoals gezegd is de uitslag van de Eindtoets vaak (mede) bepalend voor het type vervolgonderwijs dat uw zoon of dochter zal gaan volgen. VMBO of havo, havo of vwo? Het niveau is erg belangrijk, want het is de basis voor de toekomst van het onderwijs van uw kind. Een advies op niveau is dan ook de wens van ouders. Dat schooladvies hangt grotendeels af van de score op de Cito-toetsen die al gemaakt zijn, zoals de B8-toets en de Entreetoets in groep 7 of de E7-toets.

Desondanks kan ook de Cito-score zelf nog van grote invloed zijn op het schooladvies. Met name vanwege een eventuele heroverweging.

 

Schooladvies

De meeste scholen gaan in januari met ouders en leerlingen om de tafel zitten om het schooladvies te geven. In enkele gevallen hebben ouders hier al een idee van, doordat de school al eerder een advies heeft gegeven of Cito-scores meegeeft op een rapport. In de meeste gevallen hebben ouders nog geen idee van dit advies.

Het schooladvies komt tot stand doordat de leerkracht, de directie en de interne begeleider een aantal zaken met elkaar vergelijken, namelijk:

 • Hoe scoort uw kind op de Cito-toetsen in het leerlingvolgsysteem?
 • Hoe scoort uw kind op de Entreetoets in groep 7?
 • Hoe presteert uw kind in de klas?
 • Wat zijn de les- en leerhouding van uw kind?

Daarop wordt dan een advies gegeven. Van dat advies wordt gezegd dat het bindend is. De leerkracht bepaalt dus op welk niveau uw kind terecht komt.

Dat is meestal kloppend met het beeld dat Cito geeft.

 

Waarom dan toch de (Cito) Eindtoets?

Sinds 2015 is een eindtoets in het basisonderwijs verplicht. Cito verzorgt de eindtoets voor de Nederlandse overheid. Ook kunnen scholen voor enkele andere aanbieders kiezen. Maar waarom is die Eindtoets nu nog zo belangrijk? Er is toch al een advies?

In principe dient de score als bevestiging voor het gegeven eindadvies in januari. In 9 van de 10 gevallen komt dat ook overeen. Heeft de leerkracht havo geadviseerd, dan scoort een kind vaak havo. Adviseert de leerkracht vmbo-bbl, dan scoort de leerling vmbo-bbl.

Maar in een enkel geval wijkt het advies af van de Cito-score.

 

Score lager dan het schooladvies

Wanneer een kind de toets lager maakt dan het gegeven schooladvies, gebeurt er in principe niets. De leerling die een havo-advies kreeg, maar vmbo-tl niveau scoort, kan gewoon naar een havo-klas.

De leerkracht en basisschool hebben hier geen invloed op. Er wordt vertrouwd op de gegevens die aan de basis stonden van het advies.

 

Score hoger dan het schooladvies

Waar desondanks veel ouders tegenaan lopen is dat een leerling een lager advies van de leerkracht krijgt dan dat er gescoord op de Cito-toets. Met andere woorden: een kind dat van de leerkracht vmbo-tl advies kreeg, scoort op de Cito-toets een havo-score.

De betreffende leerling is al ingedeeld op het voortgezet onderwijs, maar dus wel onder het niveau.

In dat geval kan een heroverweging van het schooladvies uitkomst bieden.

 

Heroverweging van het schooladvies

Wanneer er sprake is van een lager schooladvies dan een uiteindelijke toetsscore, kan besloten worden tot een heroverweging van het schooladvies. In het geval van de leerling hierboven zou het dus betekenen dat de basisschool haar eerdere vmbo-tl advies intrekt en een havo-advies geeft.

Er wordt door middelbare scholen rekening gehouden met heroverweging. Er wordt dus in veel klassen een extra plek (en soms zelfs meerdere) vrijgehouden voor eventuele kinderen die nog wisselen. Dat betekent wel dat je als ouder goed moet kijken naar een school voor jouw kind. Verwacht je dat het hoger gaat scoren dan het schooladvies? Zoek dan een school waar ze beide niveaus aanbieden. Het kan dan gewoon op dezelfde school overgeplaatst worden.

Een heroverweging is voor veel ouders en leerlingen dus zinvol en de moeite waard. Want daarmee komt een kind op het laatste nippertje toch nog op zijn niveau terecht.

Vanuit dat oogpunt is oefenen voor de Eindtoets zeker zinvol.

 

Zinvol bij twijfel

De Cito oefenen mag dus beschouwd worden als zinvol. Zeker als er twijfels zijn over het niveau en het advies van de leerkracht, kan het helpen om de Cito-toets voor te bereiden.

Los daarvan is het voor kinderen met faalangst vaak heel prettig om de Eindtoets te oefenen. Ze weten dan wat er van ze verwacht wordt.

Leerkrachten laten het soms zelfs ook tot de Cito-toets aankomen. Ze adviseren ouders dan wel alvast in te schrijven bij hun school naar keuze, maar rekening te houden met de mogelijkheid dat het advies hoger uitvalt. Ouders zoeken in dat geval vaak naar een school dat beide niveaus aanbiedt (want middelbare scholen houden plaatsen vrij voor eventuele heroverwegingen).

Tot slot kan de Eindtoets trainen helpen om vaardigheden te onderscheppen die nog niet voldoende beheerst worden. Goed oefenmateriaal behandelt alles wat tijdens de Eindtoets aan bod komt. Als ouder of leerkracht kunt u dan prima zien waar nog wat te leren en herhalen valt.

 

Vaardigheden op de Eindtoets

Het doel van de Eindtoets is testen of kinderen aan het einde van groep 8 de kerndoelen beheersen die zij moeten beheersen aan het einde van de basisschool (Ga naar de website van het SLO om meer te lezen over kerndoelen).

Maar welke vaardigheden zijn dat?

Kort samengevat toetst de Eindtoets in groep 8 de volgende vaardigheden:

 • rekenen met grote getallen (zowel optellen, aftrekken, delen als vermenigvuldigen);
 • rekenen met tijd, geld, maten en gewichten;
 • rekenen met breuken, procenten en kommagetallen;
 • taal (waaronder grammatica, spelling werkwoorden en spelling niet-werkwoorden);
 • begrijpend lezen en woordenschat;
 • studievaardigheden (kaartlezen, alfabetiseren, grafieken, tabellen en diagrammen).

Het is duidelijk dat leerlingen die de Eindtoets oefenen hoger scoren op deze vaardigheden. Dat komt omdat zij de betreffende stof herhalen en extra  hebben kunnen oefenen.

Kinderen raken daarbij gewend met de vraagstelling en weten dus beter wat er van hen wordt verwacht.

Ontdek de Eindtoets

 

Afname van de Cito-toets en Eindtoets

Scholen zijn vrij in het kiezen voor een eigen Eindtoets. De afname van de Route 8-toets en de IEP-toets kunnen door de school besloten worden. De afname van de officiële Cito-toets is verbonden aan strikte eisen. Zo wordt de Cito-toets door alle leerlingen in heel Nederland op hetzelfde moment gemaakt.

Leerkrachten ontvangen de Cito-toets kort van tevoren.

De Cito-toets vindt gedurende drie ochtenden plaats. Per ochtend krijgen de leerlingen een nieuw boekje en een nieuw antwoordformulier. Leerkrachten sturen de ingevulde antwoordbladen nog dezelfde dag terug naar Cito. Daar worden ze door een computer nagekeken.

 

(Cito-)score

Na een paar weken komt de uitslag van de Eindtoets binnen op scholen. De leerkrachten bekijken deze uitslag uiterst zorgvuldig en geven deze daarna zo snel mogelijk mee naar huis.

Het krijgen van de uitslag van de Cito-toets is voor veel kinderen en hun ouders een spannend moment. De uitslag is namelijk niet alleen een moment waarop het officiële leren op de basisschool wordt afgesloten, maar ook bepalend voor het vervolgonderwijs.

 

Lagere score

Nu kan er sprake zijn van een lagere score dan het niveau waarop uw kind intussen is ingeschreven. In dat geval gebeurt er niets. Uw kind heeft het advies van de leerkracht gekregen en in de meeste gevallen is dat voldoende.

De middelbare school en de basisschool ondernemen geen actie, tenzij u dat als ouder heel graag wilt.

 

Hogere score

Er kan ook sprake zijn van een hogere score dan het niveau waarop uw kind is ingeschreven. In dat geval kan het advies heroverwogen worden. De leerkracht geeft dan aan dat het advies naar boven moet en houdt contact met de middelbare school.

Middelbare scholen reserveren doorgaans in iedere klas twee plaatsen voor kinderen van wie het advies heroverwogen wordt.

Het kan dus zijn dat de score in mei leidt tot een hogere plaatsing voor de brugklas.

 

Voordelen van de Eindtoets oefenen met een trainer

De vraag die we in het begin stelden was: Wel of niet de Eindtoets oefenen?

Er zijn vooral veel voordelen aan de Cito oefenen te noemen. Hieronder sommen we de voordelen nog een keertje op:

 • Kinderen oefenen alle vaardigheden die aan bod komen;
 • Leerlingen raken op die manier bekend met de vraagstelling;
 • Onderdelen waar kinderen moeite mee hebben kunnen op tijd worden aangepakt;
 • Kinderen die oefenen scoren doorgaans hoger dan kinderen die niet oefenen;
 • Faalangstige kinderen hebben een beter beeld van wat de toets is;
 • Zeker als er twijfel bestaat over het schooladvies kan oefenen tot een hogere plaatsing leiden.

Navraag onder zowel leerkrachten als ouders leert dat veel kinderen zenuwachtig en gestrest zijn voor de Cito-toets. Om die reden is het goed om leerlingen hierop voor te bereiden.

Veel leerkrachten raden het extra oefenen aan tijdens oudergesprekken, maar er zijn ook scholen die de mogelijkheid tot oefenen niet benoemen. Toch is de Eindtoets oefenen zinvol, vinden veel leerkrachten.

De Eindtoets voorbereiden zorgt er namelijk voor dat kinderen bekend raken met de Cito en er minder tegenop zullen zien. Bijkomend effect is dat kinderen die de Cito-toets oefenen doorgaans hoger scoren.

Zo zijn zij in staat om zenuwen opzij te zetten en het beste te laten zien.

 

Kwaliteit van oefenmateriaal

Nu is het eenvoudig om de Eindtoets te oefenen. Op internet zijn talloze websites ingericht op het oefenen van de Cito-toets. Ook zijn er pakketten en cd-roms te bestellen.

Maar het is wel belangrijk om de kwaliteit te bewaken. Kinderen zomaar aan wat oefenmateriaal zetten werkt doorgaans niet, omdat:

 • Het meeste oefenmateriaal gedateerd is;
 • Het meeste oefenmateriaal computergestuurd is en heel anders wordt aangeboden dan de Eindtoets;
 • Veel oefenmateriaal niet compleet is;
 • Er vaak maar weinig oefenmateriaal voorhanden is.

Zeker wanneer dan blijkt dat iets nog moeilijk is, is er geen extra oefenstof meer. De voordelen van oefenen gaan dus alleen op als er met goed oefenmateriaal geoefend wordt.

 

Oefenmateriaal

In het verleden was er vanuit ouders veel vraag naar goed oefenmateriaal. Dat was er namelijk niet. Hier en daar eens wat oefeningen op websites of uit Cito-toets oefenmateriaal van Bureau Bijleskleine boekjes, maar geen complete oefenpakketten die alles behandelden. Zo werd er wel wat gerekend, maar niet op alle domeinen.

Er was veel vraag naar uitgebreid oefenmateriaal.

In samenwerking met deze ouders heeft Bureau Bijles een uitgebreid pakket ontwikkeld om de Eindtoets te oefenen.

In dit oefenboek komen alle vaardigheden aan bod die terugkomen op de Cito-toets, de Route 8-toets en de IEP-toets. Veelvuldig, zodat er ruim mee geoefend kan worden.

Het oefenpakket van Bureau Bijles bestaat niet alleen uit honderden oefeningen voor de Eindtoets, maar ook nog eens uit drie extra oefenboeken, namelijk:

 • Extra oefenen met procenten;
 • Extra oefenen met taal en spelling;
 • Extra oefenen met studievaardigheden.

Daar bleek ook veel behoefte aan te zijn. In deze extra oefenboeken wordt nog eens ingegaan op deze vaardigheden.

Hieronder volgt een impressie van ons oefenpakket voor de Eindtoets (zowel voor de Cito-toets als de andere toetsen die als Eindtoets geldig zijn).

 

Impressie Cito oefenen oefenboek

 

Bestel onze Eindtoets oefenboeken

Ons oefenboek voor de Cito-toets is al door veel ouders gebruikt om kinderen voor te bereiden.

Wij hebben kwaliteit hoog staan en bieden het oefenmateriaal in twee vormen aan: als fysiek boek en als downloadbaar oefenpakket.

In beide gevallen krijgt u hetzelfde materiaal:

 • Meer dan 400 unieke oefeningen voor de Cito-toets
 • Extra oefenen met rekenen met procenten (150 oefeningen)
 • Nog meer oefenen met taal en spelling (150 oefeningen)
 • Verder oefenen met studievaardigheden (150 oefeningen)

Ouders die ons materiaal hebben gebruikt zijn erg tevreden. Dat kunt u lezen bij ervaringen en reacties van ouders. De voordelen die zij benoemen zijn de volgende:

 • Het oefenpakket bevat veel oefeningen (twee keer zoveel als op de echte toets);
 • Het materiaal bereidt kinderen voor op de Cito vraagstelling;
 • Het oefenpakket is meer dan compleet met oefeningen voor o.a. rekenen, taal, begrijpend lezen, woordenschat, spelling, stellen en studievaardigheden;
 • Het pakket bevat ook nog eens drie extra oefenboeken voor rekenen met procenten, spelling en taal en studievaardigheden;
 • Het oefenpakket is te gebruiken zoals u dat wenst (geprint, in boekvorm of vanaf een scherm);
 • U kunt er dus direct mee aan de slag.

Wilt u graag een goede voorbereiding op de Cito-toets of Eindtoets?

Hoopt u dat uw kind op deze toets het niveau laat zien waar hij of zij op presteert?

Wilt u voorkomen dat uw kind een te laag advies krijgt?

Zeker weten dat u kwalitatief oefenmateriaal in huis haalt, dat werkt?

Dan is ons oefenmateriaal voor u geschikt. Maak hieronder een keuze voor het fysieke of het downloadbare pakket.

Digitaal (inclusief 3 bonussen)
€ 47
Meest complete oefenpakket
800+ unieke oefeningen
Inclusief 3 bonussen
Direct te gebruiken
Te openen op pc, tablet en eReader
Antwoorden inbegrepen
Luxe ringband (inclusief 3 bonussen)
€ 137
Meest complete oefenpakket
800+ unieke oefeningen
Inclusief 3 bonussen
Gebundeld in luxe ringband
Antwoorden inbegrepen
 
Luxe ringband (zonder 3 bonussen)
€ 87
Uitgebreid oefenen
400+ unieke oefeningen
Gebundeld in luxe ringband
Antwoorden inbegrepen
 
 

veilig-betalen-met-ideal

Bronnen bij deze tekst:

“Toelating middelbare school” – www.rijksoverheid.nl – Vragen en antwoorden over het middelbaar onderwijs en wat de rol van de Eindtoets precies is.

“Toetsing in het primair onderwijs” – www.onderwijsraad.nl – Commentaar van de Onderwijsraad op het concept wetsvoorstel centrale eindtoets