Cito-toets | De Cito-toets groep 8, wat is dat?

Als uw kind in groep 8 zit, zal de Cito-toets niet lang op zich laten wachten. De Cito-toets is een eindtoets die de kinderen in groep 8 maken en die een bepaald niveau aanwijst. Dit is het niveau waar uw kind op het voortgezet onderwijs naar toe gaat.

Er zijn veel vragen over de Cito-toets in groep 8. Over de vakken en vaardigheden die getoetst worden, of oefenen van de Cito-toets zin heeft en hoe lang de uitslag op zich laat wachten en wat die uitslag nu eigenlijk precies zegt.

Voor de volledigheid hebben we een artikel gepubliceerd waarin dieper wordt ingegaan op de meest voorkomende vragen rondom de Cito-toets.

Hieronder vertellen we u meer over de Cito-toets, zoals die in groep 8 wordt afgenomen. Ook beantwoorden we enkele vragen die we per mail toegestuurd kregen.

Eindtoets groep 8

Het belang van de Eindtoets in groep 8 is groot. Middelbare scholen gaan steeds meer uit van de score van de Cito-toets. Zij kennen kinderen namelijk niet en moeten het doen met de cijfertjes die van hen bekend zijn. De Eindtoets is vanaf 2015 voor alle kinderen in het basisonderwijs verplicht. Dat betekent dat er geen vrijblijvendheid meer is in de afname van de Eindtoets. Scholen worden gewoon geacht de toets af te nemen, zodat de middelbare school harde cijfers in handen heeft.

Verschil tussen de Eindtoets en de Cito-toets

Is er een verschil tussen de Cito-toets en de Eindtoets? Die vraag is ons reeds meerdere malen gesteld. De Cito Eindtoets is de toets die kinderen aan het einde van groep 8 maken en het slotstuk op vele andere Cito-toetsen, die de kinderen in de jaren ervoor maakten. Vaak weten ouders dit niet eens. De toetsen worden om het half jaar afgenomen op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat en lezen. De Cito Eindtoets is de laatste toets en de meest bepalende. Maar er is nog meer verschil, want er zijn ook andere toetsen. Cito is namelijk niet het enige instituut dat toetsen ontwikkeld. Wel verreweg de grootste. Zo is er namelijk ook nog de NIO-toets, een soortgelijke eindtoets. De vraag is of Cito de enige aanbieder van eindtoetsen blijft nu deze verplicht is gesteld door de overheid. Mochten er wijzigingen in komen, dan leest u dat op onze website.

Te lage score

Als een kind laag scoort op de Cito-toets, kan hij of zij dan nog wel naar een hoger niveau op het voortgezet onderwijs? Ook die vraag krijgen wij met enige regelmaat. Het antwoord hangt volledig af van een aantal situaties, namelijk:

  1. scoorde het kind altijd al dit niveau of was er ook sprake van hogere scores?
  2. hoe gaat de middelbare school om met de Cito-score en de eerder gemaakte toetsen?
  3. wat is de visie van de leerkracht in groep 8?

Die vragen spelen een belangrijke rol. Wanneer een kind altijd laag scoorde, bijvoorbeeld III of IV of V en een Cito-score van 510 haalt, is dit volkomen in lijn. Een kind kan dan niet naar de havo, maar zal uitstromen op het vmbo-bbl.
Maar is de situatie anders en scoorde een kind altijd I en II voor toetsen en haalde het tijdens de Eindtoets een score van 512, dan is het goed mogelijk dat het kind alsnog een hoger advies krijgt.

10 Veelgestelde vragen over de Cito-toets

Wilt u meer weten over de Cito-toets? De 10 meest gestelde vragen hebben we verzameld in een poster en toegelicht in een uitgebreid artikel.

Leave a Reply