Entreetoets | Uitslag entreetoets is binnen…

Op een dag krijgt u van uw zoon of dochter een grote envelop met daarin een vel papier. De uitslag van de entreetoets is binnen.

De ervaring van Bureau Bijles leert dat deze entreetoets veel vragen oproept. Wat betekenen de Romeinse cijfers? Kan mijn kind met deze uitslag naar de havo? En heeft deze uitslag ook al iets te maken met de Cito-toets, of is dat toch weer wat anders?

Het uitslagformulier van de entreetoets is niet voor iedereen even duidelijk. Vandaar hebben we een artikel geschreven over de uitslag van de entreetoets, met aandacht voor de verschillende niveaus, de Romeinse cijfers en de verschillende vakken.

Lees ‘Uitslag entreetoets

Belang van de Entreetoets

De Entreetoets is niet een toets waar je veel over hoort. Er zijn scholen die de toets afnemen en ouders daar nauwelijks over informeren. En dat terwijl het belang van de Entreetoets eigenlijk alleen maar is toegenomen. Sinds het verplichten van een eindtoets in groep 8 zal de Entreetoets een prominentere plaats in gaan nemen. De Entreetoets is een toets die veelal in groep 7 afgenomen wordt (maar sporadisch ook in de groepen 5 en 6) en die test in hoeverre de kinderen op dat moment aan de voorwaarden voor het onderwijs voldoen. Vakken die de revue passeren zijn rekenen, taal, spelling, studievaardigheden begrijpend lezen en woordenschat.

Eindtoetsen in het basisonderwijs

De Cito-toets, de algemene Eindtoets in groep 8, wordt gebruikt om een schooladvies te vormen voor het voortgezet onderwijs. Of een kind naar het vmbo, de havo of het vwo gaat hangt voor een groot deel af van de score op de Cito-toets. Tot aan 2015 werd de Cito-toets jaarlijks afgenomen, maar sinds het verplichten van de Eindtoets, wordt de toets verplaatst naar april. Voor veel basisscholen en middelbare scholen is dat een probleem, want het betekent dat er minder tijd is om een advies te vormen. Dat advies gaat doorgaans al in maart mee naar huis, zodat ouders voor april een school kunnen aanschrijven voor hun kind. Als de toets in april wordt afgenomen en de uitslag pas enkele weken later bekend is, wordt een en ander wat krap. Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat middelbare scholen de termijn voor inschrijven verlengen. Wat dus betekent dat het advies wel eerder gevormd moet worden en dus niet meer gestoeld kan zijn op de Cito Eindtoets.

Eerder advies

De consequentie is vrij logisch: in plaats van de Cito-toets als belangrijkste deler te gebruiken in het vormen van een middelbaar school advies, wordt nu de Entreetoets gebruikt. De Entreetoets wordt vaak afgenomen aan het einde van groep 7 en dan zijn eigenlijk alle leerstofgebieden al behandeld. Het percentiel van de Entreetoets is eenvoudig om te zetten naar een verwachte Cito-score en dus is er ook gemakkelijk een advies te vormen.

Alleen Entreetoets?

Wordt dat advies dan alleen gevormd aan de hand van de Entreetoets? Nee, zeker niet. Er zijn meer factoren die een rol spelen bij het formuleren van een schooladvies, zoals het leerlingvolgsysteem, de werkhouding van het kind en de visie van de leerkracht.

Leave a Reply