Wat is de Centrale Eindtoets?

Eindtoets 2015Vanaf 2015 wordt in het basisonderwijs de centrale eindtoets verplicht afgenomen door alle leerlingen in groep 8. Voorheen was dat de zogenaamde Cito-toets. Met de uitslag van de centrale eindtoets zijn leerkrachten beter in staat een passend advies te vinden voor het voortgezet onderwijs. In dit artikel informeren wij u meer over de centrale eindtoets in groep 8.

Van februari naar april

Voorheen werd de Cito-toets afgenomen in februari en was de uitslag in maart bekend. Dit gaf ouders en middelbare scholen de gelegenheid om administratie – zoals aanmeldingen – af te ronden ver voor het nieuwe schooljaar begint. Vervolgens was er voor leerlingen in groep 8 weinig meer te doen. De Centrale Eindtoets zal worden afgenomen in april, ruim twee maanden later, en de uitslag zal dus pas in mei of juni bekend zijn. Dit geeft scholen meer ruimte om alle stof te behandelen.

Inhoud van de Centrale Eindtoets

Vanuit de overheid is nog weinig naar buiten gebracht over de inhoud van de Centrale Eindtoets. We kunnen ervan uitgaan dat deze niet al teveel afwijkt van de Cito-toets. Dat betekent dat de vakken rekenen en taal terugkomen op de Eindtoets en waarschijnlijk worden ze ook verdeeld in de onderdelen rekenen met procenten, breuken en kommagetallen, rekenen met grote en kleine getallen, rekenen met geld, inhoudsmaten, afstanden en gewichten. Wat taal betreft zal begrijpend lezen een rol gaan spelen, evenals spelling en woordenschat.

De Eindtoets oefenen

Net als de Cito-toets kan ook de Eindtoets geoefend worden. Het heeft veel zin om de Eindtoets te oefenen, zeggen experts. Door te oefenen worden niet alleen vaardigheden nog eens herhaald, die een leerling nodig heeft om naar het voortgezet onderwijs te gaan, ook wordt het kind bekend gemaakt met de vraagstelling op de Centrale Eindtoets. Was dit bij de Cito-toets altijd al spannend, bij de Centrale Eindtoets zal dit zeker niet minder zijn. Zeker nu deze toets voor het eerst in 2015 wordt afgenomen.

Optimale voorbereiding op de Eindtoets

De Eindtoets wordt dus verplaatst naar een later moment in het jaar. Dat vraagt iets van de leerlingen. Waar ze zich normaal na februari konden verheugen op de eindmusical en het afscheid van groep 8, laat dit nu even op zich wachten. Dit geeft basisscholen de gelegenheid om kinderen goed klaar te stomen voor de Eindtoets, maar dat neemt niet weg dat u niet los daarvan met uw kind kunt oefenen. Het verschil tussen ouders die de Eindtoets oefenen en scholen is dat scholen gewoon doorgaan met hun methodes. En die staan niet altijd gelijk aan de stof die terugkomt op de Eindtoets.

Voldoende oefenen is genoeg

Houd u er bij het oefenen rekening mee dat een kind niet overspoeld moet raken met oefenstof, daar is school immers voor. Wel kunt u kijken waar nog hiaten zijn en daarop inspelen.

Wissel oefenen af

Een kind dat de hele dag moet oefenen zal niet gemotiveerd zijn. Het zit al de hele dag op school. Wissel oefenen en spelen of gamen dan ook af.

Ga in gesprek met je kind

Veel kinderen geven aan zelf te willen oefenen voor de Eindtoets. Dat doen vriendjes op school immers ook en de Eindtoets hoort nu eenmaal bij groep 8, net als het kamp en de musical. Vraag dus aan uw kind hoe het wil oefenen en hoe vaak. Op die manier werkt u samen en zal het beste resultaat worden bereikt.

Meer tips? Lees de tips voor de Eindtoets oefenen van meester Jan

Volg de ontwikkelingen rondom de Eindtoets

De Centrale Eindtoets is nieuw en dat neemt veel vragen met zich mee. De eerste versie is tijdens het schrijven van dit artikel nog niet bekend. Volg de ontwikkelingen rond de Centrale Eindtoets via onze website. Heeft u vragen? Stelt u ze gerust in een reactie op dit artikel.

Reageer!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *