Oefenen met de entreetoets

RekenenDe entreetoets oefenen. Voor veel ouders blijft het knagen. Oefen je die nu wel of niet? En maakt het je een slechte ouder als je de entreetoets oefent? Het antwoord is nee. Oefenen is juist goed en vooruit denken. Als je je kind optimaal voor wil bereiden op de entreetoets is dat een goede zaak. Het gaat veel dieper en verder dan alleen maar het verhogen van de uitslag. Door te oefenen neem je als ouder angst en stress weg. Het gevolg is dat je kind een stuk ontspannender de echte toets zal maken.

Entreetoets in groep 7

De Entreetoets wordt door verreweg de meeste scholen afgenomen in groep 7. Waarom? Een jaar later krijgen de leerlingen toch ook al de Cito voor hun kiezen? Dat is zeker waar, maar de Entreetoets is wat dat betreft een prima tussen meting. Met de Entreetoets wordt gemeten hoever een kind is met bepaalde vaardigheden en wat er nog kan gebeuren om het kind in groep 8 tot zijn hoogste kunnen te brengen. De school gaat hier vaak erg zorgvuldig mee om. Er wordt gekeken naar een gemeenschappelijke deler voor de hele klas waar nog extra op ingezet kan worden, als naar individueel werk. Vaak speelt de remedial teacher op school daar ook een rol bij.

Inhoud

De Entreetoets in groep 7 is verrassend genoeg een stuk omvangrijker dan de Cito-toets in groep 8. Dat heeft ermee te maken dat alle onderdelen heel gedetailleerd zijn uitgewerkt en de school hier nog mee aan de slag moet kunnen. De score van de Entreetoets geeft per onderdeel aan waar een kind goed op scoort en wat nog enige aanscherping kan behoeven. Kort gezegd komen de volgende vakken terug op de Entreetoets in groep 7:

entreetoets inhoudRekenen

Rekenonderwijs is erg belangrijk. Niet voor niks spenderen scholen minstens vijf uur per week aan rekenonderwijs. Niet gek dus dat alle onderdelen van het rekenonderwijs worden getoetst, zoals: rekenen met inhoudsmaten, rekenen met staartdelingen, rekenen met breuken, kommagetallen en procenten, rekenen met tijd en geld en rekenen met grote getallen. Een deel van de taken mogen de kinderen met kladpapier en liniaal maken en een deel moeten ze uit het hoofd doen. Wat vaak erg belangrijk is voor dat hoofdrekenen is dat de tafels geautomatiseerd zijn.

Taal

Het onderdeel taal is op de Entreetoets gespitst in meerdere vakken, namelijk begrijpend lezen, schrijven en woordenschat.

Begrijpend lezen

De kinderen lezen een tekst en met vragen wordt nagegaan in hoeverre ze de tekst begrepen hebben. Er wordt gekeken naar de boodschap die de schrijver over wilde brengen, het doel van de tekst en de wijze waarop de tekst geschreven is. Kennis van hoofdzaken en bijzaken is hierbij van belang, evenals het kunnen benoemen van tekstdoelen. Vaak heeft een tekst als doel om te informeren of te vermaken, maar er zijn natuurlijk ook instructies (handleidingen) en overtuigingsteksten (zoals een brochure).

Schrijven

Wie hoort dat schrijven op de Entreetoets aan bod komt, denkt vaak dat kinderen netjes moeten kunnen schrijven. Maar dat test de Entreetoets niet. Het gaat hier om ‘stellen’. De kinderen schrijven als het ware mee aan een verhaal. Door middel van meerkeuzeopties geven zij aan welke woorden het beste in een stuk tekst passen, wat de aanhef van een brief kan zijn en in welke volgorde de schrijver bepaalde gebeurtenissen het beste kan plaatsen.

Woordenschat

Van kinderen in groep 7 wordt verwacht dat ze een ruime woordenschat hebben. Het betreft hier woorden uit de Nederlandse taal en die worden dan ook volop getest in de Entreetoets. De woordenschattoetsen bestaan uit twee soorten opgaven: enerzijds moeten de kinderen een synoniem bedenken voor een woord, anderzijds moeten ze aangeven of de betekenis van een woord correct is of niet.

Studievaardigheden

Ook voor studievaardigheden is ruimte in de Entreetoets. Hier gaan de kinderen aan de slag met kaartlezen, registers, naslagwerken, alfabetiseren en het interpreteren van grafieken, diagrammen en tabellen. Ze zetten gegevens om en vergelijken kaarten met elkaar om tot een juiste oplossing te komen. Helaas geven veel scholen weinig tijd en aandacht aan studievaardigheden tijdens de reguliere lessen, waardoor dit onderdeel voor veel kinderen voor problemen zorgt.

Reageer!