Cito oefenen groep 1 en 2Sinds een paar jaar worden op de meeste scholen in groep 1 en 2 ook Cito-toetsen afgenomen. Voorheen was dat niet het geval. Het doel van Cito-toetsen bij kleuters is om de cognitieve vaardigheden en mogelijkheden van kinderen al direct in kaart te kunnen brengen.

Voorheen bleek namelijk pas in groep 3 of kinderen bijvoorbeeld achterstanden hadden op het gebied van rekenen en taal. Dat was vaak al te laat om in te grijpen. Die achterstand kan voorkomen worden als er in groep 1 en 2 adequaat wordt ingestoken op de problematiek.

In groep 1 en 2 krijgen kinderen twee keer een Cito-toets voor rekenen en twee keer een Cito-toets voor taal.

 

Afnameschema

De Cito-toetsen voor groep 1 en 2 worden twee keer per jaar afgenomen. Namelijk als volgt:

  • Cito rekenen Midden (januari/februari)
  • Cito taal Midden (januari/ februari)
  • Cito rekenen Eind (januari/ februari)
  • Cito taal Eind (januari/ februari)

 

Inhoud rekentoets groep 1

In de Cito rekenen van groep 1 is onder meer aandacht voor getalbegrip en ordenen van getallen. Kinderen moeten kunnen laten zien dat ze de getalstructuur begrijpen, dat ze tot 10 of 20 kunnen tellen. Ze moeten ook aan kunnen geven of iets meer of minder is en waar er meer of minder van zijn. De Cito rekenen is een toets die bestaat uit plaatjes. Kinderen wijzen aan of kruisen aan wat zij het goede antwoord vinden. Bij de afname van de toets speelt de leerkracht van groep 1 een belangrijke rol.

 

Inhoud taaltoets groep 1

Ook spreken en luisteren worden getoetst in groep 1. Kinderen moeten vragen beantwoorden over teksten die worden voorgelezen. Ook leren ze classificeren, aanwijzen welke afbeelding niet in een rijtje hoort. Daarbij moeten kinderen aangeven in welke volgorde plaatjes horen te staan. Vaak gaat het om herkenbare situaties, zoals boodschappen doen of klaarmaken voor school.

 

Inhoud rekentoets groep 2

De Cito-toets voor rekenen in groep 2 bereidt al meer voor op groep 3. Getalbegrip moet nu goed onder de knie zijn, evenals begrippen als meer en minder, hoger, lager, groot en klein. Kinderen moeten in staat zijn om getallen te herkennen en te kunnen onderscheiden. Ze kruisen aan hoeveel kralen er op een plank te zien zijn, hoeveel vingers iemand opsteekt enzovoorts. Deze oefeningen zijn een belangrijke voorwaarde voor het onderwijs naar groep 3. Een lage score op de rekentoets van groep 2 kan betekenen dat een kind nog niet door mag stromen naar groep 3, omdat dan zeker is dat de rekenachterstand alleen maar groter zal worden.

 

Inhoud taaltoets groep 2

De taaltoets in groep 2 is belangrijk. Aangezien kinderen in groep 3 gaan leren lezen en schrijven, moet de taal op niveau zijn. Classificeren en ordenen spelen weer een belangrijke rol. Ook wordt gekeken of kinderen al letters herkennen en of ze de situatie, die wordt voorgelezen, kunnen vertalen. Begrijpend luisteren speelt bij taal in de kleuterklas dan ook een grote rol.

 

Oefenen voor de Cito-toets in groep 1 en 2

Veel ouders stellen zichzelf de vraag of ze moeten gaan oefenen met hun kind voor de Cito-toets in groep 1 en 2. Op zich is oefenen niet nodig, want alles wat kinderen nodig hebben om de toets goed te maken, wordt in de les aangereikt. Basisscholen maken voor rekenen en taal gebruik van kleutermethodes, zoals Kleuterplein en RekenRijk. Dit zijn methodes die volledig uitgewerkte leerlijnen hebben conform de Cito-toetsen en er dus voor zorgen dat kinderen voorbereid worden op de toets.

De Cito oefenen in groep 1 en 2 zal dan geen gewenst effect hebben. Bovendien trekt de leerkracht zelf wel aan de bel als er relevante zorgen zijn.

Als de leerkracht zich zorgen maakt over de overgang van groep 2 naar groep 3, wordt u als ouder vaak op gesprek gevraagd. Er kunnen dan afspraken worden gemaakt om inderdaad meer thuis te gaan oefenen (de leerkracht zal hier handreikingen voor geven), maar het kan ook zijn dat besloten wordt om uw kind langer in de kleuterklas te houden. Het is belangrijk om dit niet te zien als falen van uw kind. In groep 1 en 2 wordt een heel belangrijke basis gelegd voor het verdere onderwijs. Te snel doorstromen kan desastreus zijn. Kinderen ontwikkelen zich nu eenmaal niet conform een vast keurslijn. Dat wil niet zeggen dat een kind dat in groep 2 nog niet toe blijkt aan groep 3, later ook zal uitvallen.