Cito oefenen groep 8Wat Cito-toetsen betreft wordt groep 8 natuurlijk gedomineerd door de Doorstroomtoets, de Eindtoets van Cito. De score van de Doorstroomtoets is bepalend voor het schooladvies.

Los van de Doorstroomtoets krijgen kinderen in groep 8 ook een aantal gewone Leerling in Beeld (LiB) of Cito-toetsen. Het zijn de laatste Cito-toetsen die zij op de basisschool maken.

Afname van de Cito-toetsen in groep 8

De toetsen van het leerlingvolgsysteem voor groep 8 worden als volgt afgenomen en heten Leerling in Beeld of Cito.

 • Rekenen-Wiskunde B8 (oktober/ november) of M8 (januari/ februari)
 • Woordenschat B8 (oktober/ november) of M8 (januari/ februari)
 • Spelling B8 (oktober/ november) of M8 (januari/ februari)
 • Begrijpend lezen B8 (oktober/ november) of M8 (januari/ februari)

Wat opvalt is dat de toets alleen maar in Midden of Begin wordt afgenomen. Daar zijn scholen vrij in. Begin betekent oktober/ november. Daar kunnen scholen voor kiezen vanwege de Cito-toets, die de E8 toets overbodig maakt.

Er wordt in groep 8 dus maar één toets gemaakt.

Cito-toets rekenen in groep 8

In groep 8 worden eigenlijk dezelfde vaardigheden als in groep 7 getoetst, met name de punten die aan het einde van groep 7 aan bod kwamen. De toets verschilt niet veel met die van groep 7 qua moeilijkheid, maar bevat natuurlijk wel unieke oefeningen.

Aan bod komen zaken als:

 • Optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen met grote getallen;
 • Redactiesommen;
 • Rekenen met procenten, kommagetallen en breuken;
 • Ordenen van getallen (waaronder ook kommagetallen en breuken);
 • Het vertalen van procenten naar breuken en kommagetallen;
 • Deelsommen aan de hand van staartdelingen en herhaald optellen/ aftrekken;
 • Rekenen met geld, omrekenen met geld (vreemde valuta);
 • Rekenen met (inhouds)maten en gewichten.

In groep 8 worden deze vaardigheden nog geoefend in de les. Sommige lesmethodes bereiden kinderen ook al meer voor op het wiskunde van de brugklas, door middel van ruimtelijke oefeningen en een licht begin met formules.

Dit is afhankelijk van de gekozen schoolmethode voor rekenonderwijs.

De Cito-toets van groep 8 kan zeker meetellen bij het bepalen van het schooladvies middelbaar onderwijs.

De Cito-toets rekenen is te oefenen door veel sommen te maken waar een kind nog moeite mee heeft. Daardoor zal het zich de strategie meer eigen maken en toepassen tijdens de Cito B8/M8.

Cito-toets woordenschat groep 8

Ook in groep 8 wordt nog aan woordenschat gewerkt. Kinderen bereiden zich voor op de Cito-toets door woorden te zoeken in het woordenboek of op internet. De theorieën onderschrijven dat kinderen een woord meerdere malen aangeboden moeten krijgen om het toe te kunnen passen. Zaakvakken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie kunnen daar bij helpen.

De Cito-toets woordenschat in groep 8 telt niet heel erg mee voor de verwijzing voortgezet onderwijs.

Cito-toets spelling in groep 8

Wederom is er aandacht voorspelling en werkwoordspelling. Het vervoegen van woorden volgens de regels van het Kofschip-X komt aan de orde.

Ook moeten de kinderen weer fouten uit zinnen halen.

De Cito-toets spelling is niet heel leidend bij het bepalen van het schooladvies, maar in geval van twijfel tussen twee niveaus kan er wel naar gekeken worden.

Nog voor spelling oefenen? Dat kan door de woorden die in de les worden aangeleerd, zoveel mogelijk over te schrijven en eigen te maken. Het gaat erom dat kinderen weten wat ze op moeten schrijven. De woordcategorieën uit het hoofd kennen kan daar bij helpen.

Cito-toets begrijpend lezen in groep 8

De laatste toets voor begrijpend lezen test of kinderen in staat zijn studerend te lezen: oftewel, kunnen zij de informatie die ze zoeken uit de tekst halen? Kunnen ze de inhoud van de tekst op waarde beoordelen?

Ook moeten kinderen aangeven wat voor tekstsoort het is: een instructie, een betoog, een column, een krantenartikel of een verhaal ter vermaak?

Cito Eindtoets

De Doorstroomtoets is de laatste toets die kinderen maken. Als het goed is bevestigt deze het schooladvies, dat weer gebaseerd is op de andere toetsen in het leerlingvolgsysteem. Met deze Eindtoets komt voor kinderen een einde aan het leren op de basisschool. Zij hebben vanaf groep 1 allerlei Cito-toetsen gehad, getoetst op twee momenten in het jaar. In het nieuwe schooljaar gaan zij verder in het voortgezet onderwijs.

Eindtoetsen Groep 8 Oefenboeken