Mijn kind en de Entreetoets

Ouders hebben veel vragen over de Entreetoets. Want waarom wordt die Entreetoets in groep 7 afgenomen (vaak zelfs aan het einde van groep 7, in de maanden april, mei en juni) als de kinderen een paar maanden later in groep 8 alsnog de Cito-toets maken? We streven er naar om uitgebreid antwoord te geven op die vragen. Dat doen we aan de hand van volgend artikel. Om een en ander makkelijk bewaarbaar en deelbaar te houden, hebben we het tevens omgezet in een ouderfolder. U treft de informatie in dit artikel dus ook in de folder hieronder.

Inhoud van het artikel

In het artikel komen we terug op een groot aantal vragen, zoals:

  • Wat is de Entreetoets?
  • Hoeveel opgaven telt de Entreetoets?
  • Hoe moet u de uitslag interpreteren?
  • Kunt u oefenen voor de toets?

Hieronder volgt de folder voor ouders over de Entreetoets. Onder de folder worden de bovengenoemde vragen uitgebreid behandeld.

Mijn Kind en de Entreetoets door Bureau Bijles

Wat is de Entreetoets?

De Entreetoets is een toets die speciaal voor kinderen in groep 7 is ontwikkeld door het Cito. De toets omvat vragen die gericht zijn op de kerndoelen uit het primair onderwijs. Hierbij komen vakken als rekenen, taal en studievaardigheden uitgebreid aan de orde. Uitgebreider dan op de Cito-toets zelfs, want de vakken zijn meer toegespitst op bepaalde onderdelen. Zo vallen onder taal de onderdelen: woordenschat, begrijpend lezen en schrijven. De score van de Entreetoets wordt door scholen gebruikt om te inventariseren hoe de stand van zaken op dat moment is en welke onderdelen nog wat extra uitleg of instructie behoeven. Vaak wordt dat klassikaal aangepakt, maar individuele leerlingen krijgen ook ruimte.

Hoeveel opgaven telt de Entreetoets?

De Entreetoets telt in totaal 420 opgaven. Daarvan zijn er 220 voor taal (begrijpend lezen, woordenschat en spelling), 120 voor rekenen en 80 voor studievaardigheden. De toets wordt vaak verdeeld over vier of vijf ochtenden. Scholen zijn vrij om zelf te bepalen wanneer ze de Entreetoets afnemen, net zoals ze vrij zijn om zelf te bepalen wanneer ze de Cito-toetsen afnemen die onderdeel uitmaken van het Leerlingvolgsysteem (LVS).

Hoe moet u de uitslag interpreteren?

De uitslag van de Entreetoets kan ingewikkeld zijn. Er wordt namelijk gewerkt met Romeinse cijfers van I tot en met V en met een percentiel. Kort gezegd geeft het percentiel aan hoe hoog een leerling gescoord heeft ten opzichte van andere leerlingen in het jaar ervoor. Een percentiel van 76 geeft aan dat 76% lager gescoord heeft en 24% hoger. De cijfers I t/m V komen overeen met niveaus in het voortgezet onderwijs, al zijn ze niet letterlijk zwart op wit vast te pinnen. Hierbij geldt dat I staat voor vwo, II voor havo, III voor vmbo-tl (de oude Mavo), IV voor vmbo-kader en V voor vmbo-basis.

Kunt u oefenen voor de toets?

Het is mogelijk om voor de Entreetoets te oefenen. Daarvoor kunt u gebruik maken van ons oefenmateriaal. Het betreft professioneel samengestelde (digitale) boekjes, waarmee u direct aan de slag kunt. Behalve ruim 550 oefeningen voor de Entreetoets ontvangt u ook drie bonusboeken die met ieder 150 extra oefeningen inzoomen op rekenen, taal en studievaardigheden.

Reageer!