Kinderen met hoogopgeleide ouders krijgen hoger schooladvies

Een Cito-score van 540 leidt zowel tot een advies havo als tot een advies in het vmbo. De doorslaggevende factor? Het niveau van ouders.

Met andere woorden: kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen een hoger schooladvies dan kinderen met lager opgeleide ouders.

Tot die merkwaardige conclusie kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

Verdeling hoge adviezen

Het onderzoek concludeerde dat van de kinderen met een score tussen 537 en 544 vooral kinderen met hoogopgeleide ouders een hoger advies kregen (68,2%) dan kinderen met laagopgeleide ouders (48,3%).

 

Tweedeling in de maatschappij

Het onderzoek begon al in het schooljaar 1999/2000, toen 19.000 kinderen in de brugklas werden gevolgd. De conclusie van het CBS sluit aan bij de zorgen van de Onderwijsinspectie, die eerder dit jaar waarschuwde voor een tweedeling in onze maatschappij.

Door kinderen van hoogopgeleide ouders een hoger advies te geven dan kinderen van laagopgeleide ouders, wordt die verdeling niet alleen in stand gehouden, maar wordt de kloof ook vergroot. Terwijl juist de kloof gedicht kan worden door kinderen van laagopgeleide ouders de kans te geven zelf een hogere opleiding te gaan volgen.

Schooladvies naar score Eindtoets 1999/2000

 

HBO en universiteit

Een gelijke score op de Cito-toets die in groep 8 werd afgenomen zou moeten leiden tot eenzelfde niveau vervolgopleiding. Maar de conclusies leren dat het niet zo is. Kinderen met dezelfde scores zijn zowel naar het MBO als naar de universiteit gegaan, puur omdat het advies zo uit elkaar lag.

 

Waarom een hoger advies voor hoopgeleide ouders?

Hoe kan het dat het percentage zo uit elkaar ligt? Waarom bereiken kinderen met hoogopgeleide ouders gemiddeld een hoger onderwijsniveau dan kinderen met lager opgeleide ouders, tot ondanks dat, toch dezelfde Cito-score hebben? Het CBS heeft een aantal verklaringen gevonden.

 

Leerlinggewicht

Scholen noteren ‘leerlinggewicht’. Dat is een weging die, onder meer op Eindtoetsen, mee gaat. Leerlinggewicht is een term die aangeeft wat het niveau van ouders is. Dus of ouders beiden universiteit hebben gedaan of beiden geen opleiding hebben gevolgd, weegt op de zijlijn mee in het advies. Het is niet zo dat leerkrachten hier als bepalende factor naar kijken, maar vaak zit het wel in het achterhoofd. Het zou als vooroordeel gezien kunnen worden .

 

Prestaties

Er is ook onderzoek gedaan naar havo-leerlingen. Kinderen met een score tussen de 537 en de 544 werden gevolgd. Wat bleek? Kinderen met hoger opgeleide ouders scoorden beter dan kinderen met ouders die een lagere opleiding hadden genoten. Voor de goede orde: dit ging wel om kinderen die dus havo-advies hadden gekregen (zowel van hoog- als laagopgeleide ouders).

 

Communicatie

Ook communicatie is heel belangrijk, blijkt uit de verklaring van het CBS. Want hoogopgeleide ouders communiceren vaker met hun kinderen over school. Kinderen worden op die manier meer geprikkeld en gemotiveerd, waardoor hun werkhouding verbetert. En werkhouding kan een bepalende factor zijn bij het uitbrengen van een schooladvies.

 

Wij luisteren!

Kreeg jouw kind een eerlijk schooladvies?

Reageer!